சனி, 22 ஜூலை, 2017

எண்சீர் விருத்தத்திற்கான மெட்டும் இசையும்!


நான் ஒரு வெறும் குளியலறைப் பாடகன். எனக்கு இசையைப் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. பொழுதுபோகாத நேரங்களில் நீண்ட கால முயற்சியினால் சிறிது சிறிதாகக் கோர்க்கப்பட்ட இசை இது. முழுக்கவே தாளக் கருவிகள் சார்ந்த இசை வளையங்களையே (music loops) பயன்படுத்தியுள்ளேன்.
(சித்தர் பாடல்கள் பெரும்பாலும் காய் காய் மா தேமா, காய் காய் மா தேமா என்னும் இந்த பா அமைப்பையே பெற்றிருப்பதால், அவைகளையும் இதே மெட்டில் பாடலாம்.)

This is completely home-made in my laptop. So there are few glitches here and there. Especially in vocal recording.
பாடல் வரிகள்:
கடல்தனிலே மிதக்கின்ற கப்பல் உள்ளே
***கடல்நீரும் நுழையாமல் காத்து நின்றால்;
கடல்தனிலே மூழ்காதே கப்பல் தானும்,
***கவிழ்ந்திடுமே துளையிருந்து கடல்நீர் புக்கில்;
கடலளவு சிக்கல்கள் சூழ்ந்தும் வாழ்க்கை
***கவிழாதே மனத்தெளிவைக் காத்து நின்றால்;
கடகடத்து மனம்புகுந்து கலங்கி நின்றால்
***கைக்கெட்டும் கனவுகூட கைகூ டாதே!சனி, 10 அக்டோபர், 2015

இறைவனை விட சாமர்த்தியம் நிறைந்த மாணிக்க வாசகர்!

தலைப்பைப் பார்த்துவிட்டு "அதெப்படி? அனைத்தும் அறிந்த இறைவனை விட மாணிக்க வாசகர் எப்படி சாமர்த்தியமாக இருந்திருக்க முடியும்?" என்று எண்ணுகிறீர்களா? இது மாணிக்கவாசகரே தன்னைப் பற்றி பெருமையாகக் குறிப்பிட்டுள்ள கருத்து. அதனை விளக்கமாகப் படித்ததும், நீங்களும் இக்கருத்தோடு உடன்படுவீர்கள். 

திருவாசகத்தில் "கோயில் திருப்பதிகம்" என்னும் பாடலில் இறுதியாக உள்ள பாவில் இவ்வாறு வருகிறது:

தந்தது உன் தன்னை, கொண்டது என் தன்னை 
        சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்? 
அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் 
        யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால்?
சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான்! 
        திருப்பெரும் துறைஉறை சிவனே! 
எந்தையே ஈசா, உடலிடம் கொண்டாய் 
        யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைம்மாறே!

மாணிக்க வாசகர் பல இடங்களில் தன்னை நாயினும் இழிந்தவன் என்று அடக்கமாகக் குறிப்பிடுகிறார். அத்தகைய அவரை எடுத்துக்கொண்டு, அவருக்கு ஈடாக இறைவன் தன்னையே அவருக்குக் கொடுத்துள்ளார். இந்தச் சரிசமம் இல்லாத பரிமாற்றத்தில் யாருக்குப் பெரும்பேறு கிட்டியது? அறிவாளி யார்? இறைவன் தன்னையே கொடுத்ததால் மாணிக்கவாசகருக்கு எல்லையில்லா ஆனந்தம் கிட்டியது. ஆனால், அவரைப் பெற்றுக்கொண்ட இறைவனுக்கு என்ன கிடைத்தது? யாருக்கு நிறைய சாமர்த்தியம்? 

ஒருவர் தன் உடலினுள்ளேயே இறையைத் தேடி வீடுபேறு அடையலாம் என்பது சித்தர்களின் யோகநெறிக் கருத்து. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் நான்மறையில், திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் விரித்தெழுதாமல் விட்டுவிட்ட நான்காம் மறையான வீடு பற்றி, திருவள்ளுவர் கையாண்ட அதே குறள் வெண்பாவினால், நான்மறைப் பொருளை நிறைவு செய்ய, அவ்வையாரால் எழுதப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஞானக்குறள், இத்தகைய யோகநெறியை,

மாசற்ற கொள்கை மனதில் அடைந்தக்கால்
ஈசனைக் காட்டும் உடம்பு

என்று சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

பக்தி நெறியைப் பரப்பிய மாணிக்கவாசகருக்கும் இந்த யோகநெறிக் கருத்து ஏற்புடையதே என்பதை அவரது "உடலிடம் கொண்டாய்" என்னும் சொற்றொடரில் இருந்து உணர்ந்து கொள்ளலாம்.

வெள்ளி, 25 செப்டம்பர், 2015

திருவாதவூரார் அருளிய திருஞானத்தாழிசை பாடலுக்கான மெட்டு


திருஞானத்தாழிசை என்னும் பதிகம் திருவாதவூர்ப் பெருமான் மாணிக்க வாசகர் எழுதியதாகக் கூறப்படுகிறது. இது திருமுறைத் தொகுப்பு எதிலும் இல்லாத ஒரு பதிகம். இப்பதிகத்தை இவர் எழுதவில்லை என்னும் கருத்துக்களும் கூட உண்டு.

இப்பதிகத்தில் மொத்தம் 12 பாடல்கள் உள்ளன:

பாடல்-1

சுழியாகிய முனைகண்டபின் உற்றார்உற வற்றாய்
        சூதும்பல பொய்பேசிய தொழிலும்பிறக் கிட்டாய்
வழியாகிய துறைகண்டபின் அனுட்டானமும் அற்றாய்
        வழங்கும்பல நூல்கற்றிடு நினைவும்பிறக் கிட்டாய்
விழியாகிய மலர்கண்டபின் உயர்அர்ச்சனை யற்றாய்
        மெய்ந்நீறிடு திருமந்திரம் விட்டாய்சிவம் உற்றாய்
அழியாப்பதி குடியேறினை அச்சம்பல வற்றாய்
        யாரொப்பவர் நிலையுற்றவர் அலைவற்றிரு மனமே

பாடல்-2‏

நெஞ்சிற்பொருள் அடிகண்டபின் நெஞ்சிற்பகை யற்றாய்
         நேசத்தொடு பார்மங்கையர் மேலும்நினை வற்றாய்
மிஞ்சிச்சொலும் உரையாண்மையும் வீம்பும்இடும் பற்றாய்
         விரதங்களும் வேதங்களும் வீணாகம றந்தாய்
அஞ்சும்உட லாய்க்கண்டபின் ஆசைத்தொடர் பற்றாய்
         ஆருந்திருக் கோயில்சிவம் அதுவும்தனில் உற்றாய்
தஞ்சம்எனும் ஞானக்கடல் மூழ்குந்திற மாகித்
          தாள்சேர்ந்தனை குறைவேதினி சலியாதிரு மனமே

பாடல்-3‏

நாசிநுனி நடுவேதிருக் கூத்தாகிய நடனம்
          ஞானக்கண் ணால்அதனை நாடிச்செயல் கண்டு
சீசீஎனும் உரையற்றனை சினமற்றனை உயிர்கள்
          செய்யும்அந் நினைவற்றனை நேசத்துடன் கூடிக்
கூசிக்குல வரவற்றனை கோளற்றனைப் பாவக்
          குடியற்றனை நலமுற்றனை குடியேறினை மேலாம்
காசிப்புனல் தனில்மூழ்கினை கரையேறினை காட்சி
          கண்டாய்அரன் கொலுவாகிய சபைமேவினை மனமே

பாடல்-4‏

வெளிபெற்றிடு சொருபப்பொருள் வெளியாகிய ஒளியில்
          விளையாகிய நாதத்தொனி விந்தின்செயல் கண்டு
களிபெற்றனை தயவுற்றனை பிறவிக்கடல் என்னும்
          களையற்றனை உலகத்தினில் வரவற்றனை காணா
ஒளிபெற்றனை மயலற்றனை ஒழிவற்றனை ஓதும்
          உரையற்றனை களிபெற்றனை பசியற்றனை ஊறல்
குளிபெற்றனை அரனுற்றிடு கொலுவுற்றனை கோமான்
          கொடைபெற்றனை அறிவுற்றனை கோளற்றனை மனமே

பாடல்-5

பத்தோடிரு கலையாகிய பனிரெண்டினில் நாலும்
          பாழ்போகிட மீண்டேவரும் பதியின்கலை நாலும்
பெற்றோடிவந் திங்கேறிய பேர்மைந்தனைக் கண்டு
          பேசும்நிலை யோடும்உற வாகிப்பிணக் கற்றாய்
கற்றோருடன் கற்றோமெனும் வித்தாரமும் அற்றாய்
          கானற்புன லோகப்பிடி மானத்தையும் அற்றாய்
சித்தோடிரு சித்தாகிய சிற்றம்பலம் மீதே
          சேர்ந்தாய்குறை தீர்ந்தாய்இனி வாழ்வாயிரு மனமே

பாடல்-6

அல்லற்படும் ஓரொன்பது வாசல்பெரு வாசல்
          ஆரும்அறி வார்கள்அறி யார்கள்ஒரு வாசல்
சொல்லப்படு தில்லைச்சிறு வாசற்படி மீதே
          சூழும்பல கரணாதிகள் வாழும்மணி வாசல்
தில்லைப்பதி யருகேயடை யாளமெனல் ஆகும்
          சேருங்கனி காணும்பசி தீரும்பறந் தோடும்
சொல்லப்படும் மல்லற்பல நூல்கற்றத னாலே
          சின்னஞ்சிறு வாசல்புக லாமோசொலு மனமே

பாடல்-7

விண்டும்ஒரு வர்க்கும்உரை யாடப்பொருள் தானும்
          பீஜாட்சர வீதித்தெருக் கோடிமுடிந் திடத்தே
கண்டும்இருந் தார்க்குள்ளிரு பரிபன்னிரு காலாற்
          காணும்அது தானும்பனி ரண்டங்குலம் பாயும்
பிண்டம்புகும் அண்டம்புகும் எங்கும்விளை யாடிப்
          பீடம்எனும் நிலைசேர்ந்திடு பெருமைதனைக் காண்பாய்
என்றும்மொழி யற்றார்பரத் தோடும்உற வாகி
          ஏதும்உரை யாமல்இருப் பார்கள்அறி மனமே

பாடல்- 8

முப்பாழ்கடந் தப்பாலொரு முகப்புண்டதின் நடுவே
          முச்சந்திகள் கூடும்அது தானும்முதற் பாழாம்
அப்பாழ்கடந் தப்பாலொரு கணவாயதன் பெருமை
          அறுகுநுனி யிடமும்என அறிவார்பெரி யோர்கள்
செப்பாதது தானும்அறிந் தப்பாற்கடந் திட்டால்
          சேருங்கலை நாலும்வரு திசையுமறிந் திட்டால்
ஒப்பார்இனி இப்பாரினில் ஒப்பாருமே யில்லை
          ஒன்றைப்பிடி தன்மைப்படு மெண்ணப்படு மனமே

பாடல்-9

நாதம்எழுந் தெழுந்தோடிவந் துறையும்திருக் கூத்து
          ஞானக்கண்ணி னாலும்அதை நாடிச்செயல் கண்டு
பூதம்எனும் பயமற்றனை பொறியற்றனை மெய்யிற்
          பூசும்பரி மளமற்றனை பூவற்றனை லோகஞ்
சூதம்என வரவற்றனை சுசியற்றனை எச்சில்
          சுத்தஞ்செயு நினைவற்றனை சுவையற்றனை ஞானப்
பாதம்முடி மேல்வைத்தனை பற்றற்றனை யுற்று
          பதிபெற்றனை இகலற்றனை பதையாதிரு மனமே

பாடல்-10

ஆயும்பல நூல்சாத்திர வேதத்தொடு புராணம்
          ஆய்வந்திடு வழிகண்டறி யார்கள்அது தானும்
பாயுங்கலை பனிரண்டினில் உண்டாகிய பருவம்
          பாரும்அறி யாதுபனி ரண்டின்செயல் கண்டு
நாயின்கடை கெட்டாய்வழி பாடும்முதற் பெற்றாய்
          நாள்கோள்பல வற்றாய்கொலை களவென்றதும் அற்றாய்
வாயும்வல தற்றாய்உயிர் வீடும்நெறி யற்றாய்
          மண்ணின்வர வற்றாய்இனி பொன்னம்பல மனனே

பாடல்-11

கலையாகிய பிறவிக்கடல் அலையாமலு ழன்றேன்
          கற்கும்பல சமயங்களும் தர்க்கங்களும் விட்டேன்
நிலையாதெனப் பொருள்செல்வமும் நினைவும்பிறக் கிட்டேன்
          நித்தம்செயும் நியமங்களும் நேமங்களும் அற்றேன்
தொலையாதவு றக்கத்தொடு சுகதுக்கமும் அற்றேன்
          துணையாகிய ஞானக்கடல் மூழ்குந்துறை கண்டேன்
அலையாமலி ருக்கும்மனம் அதிலேகுடி கொண்டேன்
          ஆனந்தம் வெளிப்பட்டபின் நானென்றறி யேனே.

பாடல்-12

உருவானது விந்தின்பெயர் குருவானது ஞானம்
           உடலுக்குயிர் ஈராறதில் ஒருநான்கனுள் முதலும்
குருவானது முனைமீதினில் அணுவாகிய வெளியில்
            குடியாகிய பதிகண்டவர் அருள்வாதவூ ராரே
ஒருவாசக திருவாசகம் புவிமீதினில் மகிழ்ந்தே
           உரைசெய்தனர் தமிழ்த்தாழிசை நெறியின்படி நின்றோர்
கருவாசலில் அணுகாமலே பிறவாநெறி பெறுவார்
           கடவுட்செயல் அறியாதவர் கருவாசலிற் புகுவார்.இப்பாடல்களை "பாலும் பழமும்" திரைப்படத்தில் எம்.எஸ்.வி. இசையில் இடம்பெற்ற "நான்பேச நினைப்பதெல்லாம் நீபேச வேண்டும்" என்னும் பாடல் மெட்டில் பாடலாம்.

நான்பேச | நினைப்பதெல்லாம்| நீபேச| வேண்டும்
சுழியாகிய | முனைகண்டபின் | உற்றாருற | வற்றாய்


நாளோடும் | பொழுதோடும்| உறவாட| வேண்டும் |
................ உறவாட | வேண்டும்|
சூதும்பல| பொய்பேசிய| தொழிலும்பிறக்|  கிட்டாய்|
................ தொழிலும்பிறக்| கிட்டாய்|இதே மெட்டில், தேவாரத்தில் உள்ள சில திருப்பதிகங்களையும் பாடலாம், அத்தகைய திருப்பதிகங்களுக்கான பண் நட்டபாடை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. (ஆனால், நட்டபாடையில் உள்ள எல்லாப் பதிகங்களையும் இந்த மெட்டில் பாடிவிட முடியாது :) )

எடுத்துக்காட்டாக, முதல் திருமுறையில் 9 முதல் 18 வரை உள்ள திருப்பதிகங்களை இந்த மெட்டில் பாடலாம்.

9.  திருவேணுபுரம்

வண்டார்குழல் அரிவையொடும் பிரியாவகை பாகம்
பெண்டான்மிக ஆனான்பிறைச் சென்னிப்பெரு மானூர்
தண்டாமரை மலராளுறை தவளந்நெடு மாடம்
விண்டாங்குவ போலும்மிகு வேணுபுர மதுவே   (1.9.1)

10. திரு அண்ணாமலை

உண்ணாமுலை உமையாளொடும் உடனாகிய ஒருவன்
பெண்ணாகிய பெருமான்மலை திருமாமணி திகழ
மண்ணார்ந்தன அருவித்திரள் மழலைம்முழ வதிரும்
அண்ணாமலை தொழுவார்வினை வழுவாவண்ணம் அறுமே  (1.10.1)

11. திருவீழிமிழலை

சடையார்புனல் உடையானொரு சரிகோவண முடையான்
படையார்மழு வுடையான்பல பூதப்படை யுடையான்
மடமான்விழி உமைமாதிடம் உடையானெனை யுடையான்
விடையார்கொடி யுடையானிடம் வீழிம்மிழ லையே.  (1.11.1)

12. திருமுதுகுன்றம்

மத்தாவரை நிறுவிக்கடல் கடைந்தவ்விடம் உண்ட
தொத்தார்தரு மணிநீண்முடிச் சுடர்வண்ணன திடமாம்
கொத்தார்மலர் குளிர்சந்தகில் ஒளிர்குங்குமங் கொண்டு
முத்தாறுவந் தடிவீழ்தரு முதுகுன்றடை வோமே.   (1.12.1)

மேலுள்ள பதிகங்கள் இத்தகைய தாழிசை இனத்தைச் சேர்ந்தவை எனக் கொள்ளலாம். ஆனால் இது இலக்கண நூலில் கலிவிருத்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. திருவாசகத்தின் உயிருண்ணிப் பத்து என்னும் பதிகமும் இவ்வகையைச் சேர்ந்தது.

பைந்நாப்பட அரவேரல்குல் உமைபாகம தாய்என்
மெய்ந்நாள்தொறும் பிரியாவினைக் கேடாவிடைப் பாகா
செந்நாவலர் பரசும்புகழ்த் திருப்பெருந்துறை உறைவாய்
எந்நாட்களித் தெந்நாள்இறு மாக்கேன்இனி யானே

ஆக, சீர்களின் எண்ணிக்கைதான் மாறுபடுகிறதே ஒழிய, இத்தகைய விருத்தம் மாணிக்கவாசகர் திருவாசகத்திலேயே கையாண்ட ஒன்றுதான் என்பது தெளிவு.

நட்டபாடையில்  தாழிசை இனத்தைச் சாராத பதிகங்கள் தேவாரத்தில் பல உள்ளன.

எடுத்துக்காட்டாக,

1.19 - திருக்கழுமலம் - திருவிராகம் (பண்: நட்டபாடை)

பிறையணி படர்சடை முடியிடைப்
     பெருகிய புனலுடை யவனிறை
இறையணி வளையிணை முலையவள்
     இணைவன தெழிலுடை யிடவகை
கறையணி பொழில்நிறை வயலணி
     கழுமலம் அமர்கனல் உருவினன்
நறையணி மலர்நறு விரைபுல்கு
     நலம்மலி கழல்தொழன் மருவுமே. (1.19.1)

வியாழன், 5 மார்ச், 2015

தொல்காப்பியர் னகரத்தை ஏன் இறுதியில் வைத்தார் என்னும் கேள்விக்கு மறுமொழி

இந்த இணைப்பில்,  தமிழ் எழுத்துக்களைப் பற்றிக் கூறும்போது, தொல்காப்பியர் னகரத்தை ஏன் இறுதியில் வைத்தார் என்று எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு எனது மறுமொழி:

உயிர் ஒலி என்பது வாயினுள்ளே மேல் பகுதியும் கீழ்ப்பகுதியும் ஒட்டாமால் ஏற்படுத்தப்படும் ஒலி. மெய் ஒலி என்பது அவ்விரு பகுதிகளும் ஒட்டிப்பிரிவதால் உண்டாகும் ஒலி. ஒட்டுவதால் மட்டுமே ஒலி உண்டாகாது என்பதால்தான், மெய் ஒலி தனித்துவராமல், உயிர்மெய் (மெய்யுயிர்) ஆக ஒலிக்கப்படுகிறது. இந்த நுட்பத்தைப் புரிந்துகொண்டால், மெய்யெழுத்துக்களின் வரிசைப்படுத்துதலில் ஒரு ஒழுங்கு இருப்பது புரியும்.

க், ங் — வாயினுள்ளே, நாக்கின் பின்பகுதியும் மேலண்ணத்தின் பின்பகுதியும் ஒட்டுகின்றன.

ச்,ஞ் – சற்று முன்னால் உள்ள பகுதிகள் ஒட்டுகின்றன.

ட், ண் – நாக்கு வளைந்து சென்று அதன் அடி நுனி, மேலண்ணத்தின் பகுதியைத் தொடுகிறது.

த், ந் – நாக்கின் மேல் நுனி பற்களைத் தொடுகிறது.

ப், ம் – உதடுகள் ஒட்டுகின்றன.

அதாவது, தொட்டுக்கொள்கின்ற மேல்-கீழ் பகுதிகள், அடுத்தடுத்து உள்ளிருந்து வெளிநோக்கிய வாக்கில் இருக்கின்றன.

ய், ர், ல்,வ் – உள்ளிருந்து வெளிநோக்கி வருகின்றன.

ழ், ள், ற், ன் உள்ளிருந்து வெளிநோக்கி வருகின்றன.

ககரம் தொடங்கி வகரம் வரை வருவது வடமொழியின் எழுத்து வரிசையைப் பின்பற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும், வடமொழியில் இல்லாத ழ், ற், ன் இறுதியாகச் சேர்க்கப்பட்டன என்றும் ஒரு கருத்து உள்ளது. ஆனால் இக்கருத்தானது, வடமொழியில் உள்ள ளகரத்திற்குப் பிறகு ழகரம் வைக்கப்பட்டிருந்தால் ஒருவேளை ஏற்புடையதாக இருந்திருக்கும். மேலும், வடமொழி-தென்மொழிச் சண்டையில், வடமொழி முந்தியா, தமிழ் முந்தியா என்பது முழுமையாகத் தீர்க்கப்படாத ஒன்று.

அதனால், னகரம் ஏன் இறுதியில் வைக்கப்பட்டது என்னும் கேள்வியைவிட, உள்ளிருந்து வெளியே என்னும் நுட்பத்தின்படி, னகரத்தைப் பலுக்கும் பகுதிகளைவிட புறத்தே உள்ள உதடுகளால் ஒலிக்கப்படும் பகரமோ, மகரமோ ஏன் இறுதியில் இல்லை என்னும் கேள்வி பொருத்தமாக இருக்கும்.

வல்லினத்தையும், அதற்கு இனமான மெல்லினத்தையும் முதலில் வரிசைப்படுத்திவிட்டு, இடையினத்தை இறுதியில் வைத்தார்கள் என்று வாதித்தாலும் கூட, னகரத்தைவிட புறத்தே பலுக்கப்படும் வகரத்தை ஏன் இறுதியில் வைக்கவில்லை என்னும் கேள்வியும் எழக்கூடும்.

செவ்வாய், 17 ஜூன், 2014

கசடுகளை நீக்கிச் சுத்தம் செய்யும் இலங்கை

தமிழன் என்னும் பெரும் கசடைக் கட்டுக்குள் கொண்டுவந்த  இலங்கை, எஞ்சியுள்ள கசடுகளையும் நீக்கும் செயலில் இறங்கியுள்ளது: US asks Sri Lanka to quell anti-Muslim riots. தமிழர்களின் தற்காலிகத் தோல்விக்குப் பிறகு இத்தகைய நிகழ்வுகள் எதிர்பார்த்தவை தான். தமிழன் போல் முறுக்கிக்கொண்டு இராமல் சிங்களமொழி பேசிக்கொண்டு சிங்களர்களுக்கு ஆதரவாக, தமிழின எழுச்சிக்கு எதிராக, செயல்பட்ட முஸ்லிம்கள் சிங்கள பௌத்தத்திற்கு மதமும் மாறியிருந்தால்  இத்தகைய நிகழ்வுகள் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கலாம்.

செவ்வாய், 8 ஏப்ரல், 2014

திரை இசை மெட்டில் தேவாரத் திருப்பதிகம்-1 - திருச்சேய்ஞலூர்

பழந்தக்க ராகத்தில் அமைந்த, தேவாரம் முதல்-திருமுறையில் வரும் திருச்சேய்ஞலூர் என்னும் பதிகத்தை 'வைதேகிக் காத்திருந்தாள்' என்னும் படத்தில் வரும்  'காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் போகுதடி' என்னும் பாடலின் மெட்டில் பாடலாம். பழந்தக்க ராகத்தில் வரும் இன்னும் சில பதிகங்களையும் (1.47,1.48,1.49,1.50,1.51,1.52,1.53) இதே மெட்டில் பாடலாம்.


தேவாரம்: முதல் திருமுறை
பதிகம் : திருச்சேய்ஞலூர் (48)
பண்: பழந்தக்கராகம்
இசை மெட்டு: காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் போகுதடி


நூலடைந்த கொள்கையாலே நுன்னடி கூடுதற்கு
மாலடைந்த நால்வர்கேட்க நல்கிய நல்லறத்தை
ஆலடைந்த நீழல்மேவி யருமறை சொன்னதென்னே
சேலடைந்த தண்கழனிச் சேய்ஞலூர் மேயவனே.


நீறடைந்த மேனியின்கண் நேரிழையா ளொருபால்
கூறடைந்த கொள்கையன்றிக் கோலவளர் சடைமேல்
ஆறடைந்த திங்கள்சூடி யரவம் அணிந்ததென்னே
சேறடைந்த தண்கழனிச் சேய்ஞலூர் மேயவனே.

ஊனடைந்த வெண்டலையி னோடுபலி திரிந்து
கானடைந்த பேய்களோடு பூதங் கலந்துடனே
மானடைந்த நோக்கிகாண மகிழ்ந்தெரி யாடலென்னே
தேனடைந்த சோலைமல்கு சேய்ஞலூர் மேயவனே.

வீணடைந்த மும்மதிலும் வில்மலை யாவரவின்
நாணடைந்த வெஞ்சரத்தால் நல்லெரி யூட்டலென்னே
பாணடைந்த வண்டுபாடும் பைம்பொழில் சூழ்ந்தழகார்
சேணடைந்த மாடம்மல்கு சேய்ஞலூர் மேயவனே.
   

பேயடைந்த காடிடமாப் பேணுவ தன்றியும்போய்
வேயடைந்த தோளியஞ்ச வேழம் உரித்ததென்னே
வாயடைந்த நான்மறையா றங்கமோ டைவேள்வித்
தீயடைந்த செங்கையாளர் சேய்ஞலூர் மேயவனே.

காடடைந்த ஏனமொன்றின் காரண மாகிவந்து
வேடடைந்த வேடனாகி விசயனொ டெய்ததென்னே
கோடடைந்த மால்களிற்றுக் கோச்செங்க ணாற்கருள்செய்
சேடடைந்த செல்வர்வாழுஞ் சேய்ஞலூர் மேயவனே.


பீரடைந்த பாலதாட்டப் பேணா தவன்தாதை
வேரடைந்து பாய்ந்ததாளை வேர்த்தடிந் தான்றனக்குத்
தாரடைந்த மாலைசூட்டித் தலைமை வகுத்ததென்னே
சீரடைந்த கோயில்மல்கு சேய்ஞலூர் மேயவனே.

மாவடைந்த தேரரக்கன் வலிதொலை வித்தவன்றன்
நாவடைந்த பாடல்கேட்டு நயந்தருள் செய்ததென்னே
பூவடைந்த நான்முகன்போற் பூசுரர் போற்றிசெய்யுஞ்
சேவடைந்த ஊர்தியானே சேய்ஞலூர் மேயவனே.


காரடைந்த வண்ணனோடு கனக மனையானும்
பாரிடந்தும் விண்பறந்தும் பாத முடிகாணார்
சீரடைந்து வந்துபோற்றச் சென்றருள் செய்ததென்னே
தேரடைந்த மாமறுகிற் சேய்ஞலூர் மேயவனே.


மாசடைந்த மேனியாரும் மனந்திரி யாதகஞ்சி
நேசடைந்த ஊணினாரும் நேசமி லாததென்னே
வீசடைந்த தோகையாட விரைகமழும் பொழில்வாய்த்
தேசடைந்த வண்டுபாடுஞ் சேய்ஞலூர் மேயவனே.


சேயடைந்த சேய்ஞலூரிற் செல்வன சீர்பரவித்
தோயடைந்த தண்வயல்சூழ் தோணி புரத்தலைவன்
சாயடைந்த ஞானமல்கு சம்பந்தன் இன்னுரைகள்
வாயடைந்து பாடவல்லார் வானுல காள்பவரே.

வெள்ளி, 22 பிப்ரவரி, 2013

தற்கால இயற்பியலாளனின் தாலாட்டு!


எலக்ட்ரான் மற்றும் பாசிட்ரான் இணைந்து ஃபோட்டான் உருவாகும் நிகழ்ச்சியையும், அந்த நிகழ்வில் ஆற்றல் அழிவின்மை விதியையும்  நிலா நிலா ஓடி வா , Twinkle Twinkle Little Star மெட்டில் குழந்தைப் பாடலாகக் கொடுக்க முயன்றுள்ளேன்.

எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானே
எதிர்மின் னூட்ட எலக்ட்ரானே
நேர்மின் னூட்டம் கண்டாலே
சேர்ந்தே இருக்கச் செல்வாயே
பாசிட் ரானைப் பார்த்தாலே
பாசத் தோடே பாய்வாயே
நேசத் தோடே தொட்டவுடன்
நீடித் திருக்க மாட்டாமல்
பாசிட் ரானுடன் நீயுமங்கே
ஃபோட்டான் ஆகிப் போவாயே
ஃபோட்டான் ஆகிப் போனாலும்
மாற்றம் ஏதுங்கள் ஆற்றலுக்கே?இதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு:

Electron, electron, O electron!
O negatively charged electron!
If you see a positive charge
You go forth to be united with it!
If you see a positron
Passionately you shoot forward.
Once you touch it affectionately,
Being unable to be you any longer,
Along with the positron, there
You become a photon and begone.
Though you become a photon and begone,
What is the change in the energy of you two?